CHẤP ĐIỂM THEO HẠNG

+ Mỗi hạng sẽ chấp hạng dưới theo thể thức sau :
VĐV A1 chấp A = 20202 ; B = 33333 ; C = 45454 ; D = 56565 ; E = 66666;F=77777
VĐV A chấp B = 20202 ; C = 43434 ; D = 54545 ; E = 56565 ; F = 66666 .
VĐV B chấp C = 21212 ; D = 43434 ; E = 54545 ; F = 56565 .
VĐV C chấp D = 20202 ; E = 23232 ; F = 34343 .
VĐV D chấp E = 20202 ; F = 23232.
VĐV E chấp F = 20202 .
Riêng với trận đôi cách tính quả chấp như sau : Quy ước VĐV thuộc nhóm A1,A = 8; B = 6 : C=3;D2=2;E=1;F=0 ; Ta có Tổng điểm của 2 VĐV của đội 1 trừ đi tổng điểm của 2 VĐV đội 2 = Quả chấp.
Ví dụ : Đội 1 có 2 VĐV : thuộc nhóm A,B đấu với Đội 2 có 2 VĐV thuộc nhóm C,E ta có
A = 8; B= 6 > Tổng điểm = 14 ; C = 3 ; E = 1 > Tổng điểm = 4 ; Ta có 14-4 = 5.5.5.5.5
 
Last edited:

kiennn

Trung Uý
+ Mỗi hạng sẽ chấp hạng dưới theo thể thức sau :
VĐV A1 chấp A = 20202 ; B = 33333 ; C = 45454 ; D = 56565 ; E = 66666;F=77777
VĐV A chấp B = 20202 ; C = 43434 ; D = 54545 ; E = 56565 ; F = 66666 .
VĐV B chấp C = 21212 ; D = 43434 ; E = 54545 ; F = 56565 .
VĐV C chấp D = 20202 ; E = 23232 ; F = 34343 .
VĐV D chấp E = 20202 ; F = 23232.
VĐV E chấp F = 20202 .
Riêng với trận đôi cách tính quả chấp như sau : Quy ước VĐV thuộc nhóm A1,A = 8; B = 6 : C=3;D2=2;E=1;F=0 ; Ta có Tổng điểm của 2 VĐV của đội 1 trừ đi tổng điểm của 2 VĐV đội 2 = Quả chấp.
Ví dụ : Đội 1 có 2 VĐV : thuộc nhóm A,B đấu với Đội 2 có 2 VĐV thuộc nhóm C,E ta có
A = 8; B= 6 > Tổng điểm = 14 ; C = 3 ; E = 1 > Tổng điểm = 4 ; Ta có 14-4 = 5.5.5.5.5
C chấp F 343 thì F làm gì có cơ hội thắng nhỉ? Ít ra phải là 545
 

Bình luận từ Facebook

Top